Câu 1 trang 50 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ?

a. \( - 5 \ge  - 5\)

b. \(4\left( { - 3} \right) >  - 14\)

c. \(15 < \left( { - 4} \right).2\)

d. \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2} \le \left( { - 4} \right).\left( { - 15} \right)\)

Giải:

a. \( - 5 \ge  - 5\) : Đúng

b. \(4\left( { - 3} \right) >  - 14\): Sai

c. \(15 < \left( { - 4} \right).2\): Đúng

d. \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2} \le \left( { - 4} \right).\left( { - 15} \right)\): Đúng

Các bài cùng chủ đề