Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau:

a. AB = 125cm, CD = 625 cm;

b. EF = 45cm, E’F’ = 13,5dm

c. MN = 555cm, M’N’ = 999cm

d. PQ = 10101cm, P’Q’ = 303,03m

Giải:

a. Ta có:

\({{AB} \over {CD}} = {{125} \over {625}} = {1 \over 5}\)

b. Đổi: E’F’ = 13,5dm = 135 cm

Ta có:

\({{EF} \over {E'F'}} = {{45} \over {135}} = {1 \over 3}\)

c. Ta có:

\({{MN} \over {M'N'}} = {{555} \over {999}} = {{111.5} \over {111.9}} = {5 \over 9}\)

d. Đổi: P’Q’ = 303,03m = 30303cm

Ta có:

\({{PQ} \over {P'Q'}} = {{10101} \over {30303}} = {{10101} \over {10101.3}} = {1 \over 3}\)

 

Các bài cùng chủ đề