Câu 10 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau:

a. \(x - 2,25 = 0,75\)

b. \(19,3 = 12 - x\)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

d. \(3,7 - x = 4\)

Giải:

a. \(x - 2,25 = 0,75\)

\( \Leftrightarrow x = 0,75 + 2,25 \Leftrightarrow x = 3\)

b. \(19,3 = 12 - x\)

\( \Leftrightarrow x = 12 - 19,3 \Leftrightarrow x =  - 7,3\)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

\( \Leftrightarrow x = 4,2 - 2,1 \Leftrightarrow x = 2,1\)

d. $3,7 - x = 4\)

\( \Leftrightarrow 3,7 - 4 = x \Leftrightarrow x =  - 0,3\)

Các bài cùng chủ đề