Câu 108 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Giải:                                                                          

Giả sử ∆ ABC có \(\widehat A = {90^0}\) , M trung điểm của BC; AB = 5cm; AC = 10cm. Theo định lý Pi-ta-go ta có:

\(\eqalign{  & B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}  \cr  & BC = \sqrt {{5^2} + {{10}^2}}  = \sqrt {125}  \approx 11,2(cm) \cr} \)

AM \( = {1 \over 2}\) BC (tính chất tam giác vuông)

⇒ AM \( \approx {1 \over 2}.11,2 = 5,6\) (cm)

Các bài cùng chủ đề