Câu 109 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

Giải:                                                                           

Kẻ BH ⊥ CD

\(\widehat A = {90^0},\widehat D = {90^0},\widehat {BHD} = {90^0}\)

Suy ra: Tứ giác ABHD là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông)

⇒ AB = DH, BH = AD

    HC = CD – DH

    CD – AB = 24 – 16 = 8 (cm)

Trong tam giác vuông BHC, theo định lí Pi-ta-go ta có:

\(\eqalign{  & B{C^2} = B{H^2} + H{C^2}  \cr  &  \Rightarrow B{H^2} = B{C^2} - H{C^2}  \cr  & B{H^2} = {17^2} - {8^2} = 289 - 64 = 225  \cr  & BH = \sqrt {225}  = 15(cm)  \cr  & x = AD = BH = 15(cm) \cr} \)

Các bài cùng chủ đề