Câu 11 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho m < n, hãy so sánh:

a. 5m và 5n

b. -3m và -3n

Giải:

a. 5m < 5n

b. -3m > -3n

Các bài cùng chủ đề