Câu 11 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán).

a. \(2x = \sqrt {13} \)

b. \( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

c. \( x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

Giải:

a. \(2x = \sqrt {13} \)

\( \Leftrightarrow x = {{\sqrt {13} } \over 2} \Leftrightarrow x \approx 1,803\)

b. \( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

\( \Leftrightarrow x =  - {{1 + \sqrt 5 } \over 5} \Leftrightarrow x \approx  - 0,647\)

c. \(x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

\( \Leftrightarrow x = {{4\sqrt 3 } \over {\sqrt 2 }} \Leftrightarrow x \approx 4,899\)

Các bài cùng chủ đề