Câu 11 trang 81 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD), biết rằng \(\widehat A = 3\widehat D,\widehat B - \widehat C = {30^0}\)

Giải:

AB//CD

\( \Rightarrow \widehat A + \widehat D = {180^0}\)  (hai góc trong cùng phía)

Ta có: \(\widehat A = 3\widehat D\)  (gt)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 3\widehat D + \widehat D = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat D = {45^0} \cr
& \Rightarrow \widehat A = {3.45^0} = {135^0} \cr} \)

\(\widehat B + \widehat C = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

\(\widehat B - \widehat C = {30^0}\) (gt)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 2\widehat B = {210^0} \Rightarrow \widehat B = {105^0} \cr
& \widehat C = \widehat B - {30^0} = {105^0} - {30^0} = {75^0} \cr} \)

Các bài cùng chủ đề