Câu 112 trang 94 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

Giải:                                                                   

- Hình a ta có: \(\widehat B = \widehat {HDC}\)

⇒ AB // DH(vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay DH // AE

        \(\widehat C = \widehat {BDE}\)

⇒ DE // AC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay  DE // AH

         \(\widehat A = {90^0}\)

Vậy : Tứ giác AHDE là hình chữ nhật.

- Hình b: Tứ giác MNPQ có:

OM = ON = OP = OQ

⇒ Tứ giác MNPQ có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau. Vậy MNPQ là hình chữ nhật.

Các bài cùng chủ đề