Câu 12 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Số b là số âm, số 0, hay số dương nếu:

a. 5b > 3b

b. -12b > 8b

c. -6b ≥ 9b

d. 3b ≤ 15b

Giải:

a. Vì 5 > 3 mà 5b > 3b nên b là số dương.

b. Vì -12 < 8 mà -12b > 8b nên b là số âm.

c. Vì -6 < 9 mà -6b ≥ 9b nên b là số không dương (tức b ≤ 0)

d. Vì 3 < 5 mà 3b ≤ 15b nên b là số không âm (tức b ≥ 0)

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề