Câu 12 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm:

 2x + m = x – 1

Giải:

Thay x = - 2 vào hai vế của phương trình, ta có:

\(\eqalign{  & 2\left( { - 2} \right) + m =  - 2 - 1  \cr &  \Leftrightarrow  - 4 + m =  - 3 \Leftrightarrow m = 1 \cr} \)

Vậy với m = 1 thì phương trình 2x + m = x – 1 nhận x = - 2 là nghiệm.

Các bài cùng chủ đề