Câu 124 trang 95 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì, lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE. Qua C và D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giải:                                                              

Gọi giao điểm của các đường thẳng kẻ từ C và D song song với BE cắt AB tại M và N.

Ta có: AC = CD = DE (gt)

           CM // DN // BE

Theo tính chất đường thẳng song song cách đều ta có: AM = MN = NB.

Các bài cùng chủ đề