Câu 131 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

Giải:                                                                     

Cách dựng:

       -            Dựng ∆ OAB biết OA = OB = 2cm.
\(\widehat {AOB} = {100^0}\)

       -            Trên tia đối tia OA dựng điểm C sao cho OC = OA = 2cm

       -            Trên tia đối tia OB dựng điểm D sao cho OD = OB = 2cm

Nối AD, BC, CD ta có hình chữ nhật ABCD cần dựng.

Chứng minh:

OA = OC, OB = OD nên tứ giác ABCD là hình bình hành

AC = BD = 4(cm) nên hình bình hành ABCD là hình chữ nhật

Lại có : \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

Các bài cùng chủ đề