Câu 14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng tỏ:

a. m + 3 > n + 1

b. 3m + 2 > 3n

Giải:

a. Ta có:

m > n ⇒  m + 3 > n + 3  (1)

1 < 3 ⇒ n + 1 < n + 3     (2)

Từ (1) và (2) suy ra: m + 3 > n + 1

b. Ta có:

m > n ⇒ 3m > 3n   (3)

2 > 0 ⇒ 3m + 2 > 3n  (4)

Từ (3) và (4) suy ra: 3m + 2 > 3n

Các bài cùng chủ đề