Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(7x + 21 = 0\)

b. \(5x - 2 = 0\)

c. \(12 - 6x = 0\)

d. \( - 2x + 14 = 0\)

Giải:

a. \(7x + 21 = 0\)

\( \Leftrightarrow 7x =  - 21 \Leftrightarrow x =  - 3\)

b. \(5x - 2 = 0\)

\( \Leftrightarrow 5x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 5}\)

c. \(12 - 6x = 0\)

\( \Leftrightarrow 12 = 6x \Leftrightarrow x = 2\)

d. \( - 2x + 14 = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 2x =  - 14 \Leftrightarrow x = 7\)

Các bài cùng chủ đề