Câu 15 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho m < n, chứng tỏ:

a. 2m + 1 < 2n + 1

b. 4(m – 2 ) < 4 (n – 2 )

c. 3 – 6m > 3 – 6n

Giải:

a. Ta có:

m < n ⇒ 2m < 2n  2m + 1 < 2n + 1

b. Ta có:

\(m < n \Rightarrow m - 2 < n - 2 \Rightarrow 4\left( {m - 2} \right) < 4\left( {n - 2} \right)\)

c. Ta có:

\(m < n \Rightarrow  - 6m <  - 6n \Rightarrow 3 - 6m > 3 - 6n\)

Các bài cùng chủ đề