Câu 15 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(0,25x + 1,5 = 0\)

b. \(6,36 - 5,3x = 0\)

c. \({4 \over 3}x - {5 \over 6} = {1 \over 2}\)

d. \( - {5 \over 9}x + 1 = {2 \over 3}x - 10\)

Giải:

a. \(0,25x + 1,5 = 0\)

\( \Leftrightarrow 0,25x =  - 1,5 \Leftrightarrow x =  - 6\)

b. \(6,36 - 5,3x = 0\)

\( \Leftrightarrow 6,36 = 5,3x \Leftrightarrow x = 1,2\)

c. \({4 \over 3}x - {5 \over 6} = {1 \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {4 \over 3}x = {1 \over 2} + {5 \over 6}  \cr  &  \Leftrightarrow {4 \over 3}x = {4 \over 3} \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

d. \( - {5 \over 9}x + 1 = {2 \over 3}x - 10\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 1 + 10 = {2 \over 3}x + {5 \over 9}x  \cr  &  \Leftrightarrow 11 = {{11} \over 9}x  \cr  &  \Leftrightarrow x = 11:{{11} \over 9} \Leftrightarrow x = 9 \cr} \)

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề