Câu 16 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 (cm) và diện tích của hình chữ nhật là 28 \(c{m^2}\).

Giải:

Gọi độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là a và b (a >0, b> 0).

Theo bài ra giả sử ta có : \({a^2} = 16\)  và ab = 28

\({a^2} = 16\)⇒ a = 4(cm) (vì a > 0) ⇒ b = 28 : a = 28 : 4 = 7 (cm)

Vậy hai kích thước là 4cm và 7cm.

Các bài cùng chủ đề