Câu 16 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho m < n, chứng tỏ:

a. 4m + 1 < 4n + 5

b. 3 – 5m > 1 – 5n

Giải:

a. Ta có:

\(m < n \Rightarrow 4m < 4n \Rightarrow 4m + 1 < 4n + 1\)  (1)

\(1 < 5 \Rightarrow 4n + 1 < 4n + 5\)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(4m + 1 < 4n + 5\)

b. Ta có:

\(m < n \Rightarrow  - 5m >  - 5n \Rightarrow 1 - 5m > 1 - 5n\) (3)

\(3 > 1 \Rightarrow 3 - 5m > 1 - 5m\)   (4)

Từ (3) và (4) suy ra: \(3 - 5m > 1 - 5n\)

Các bài cùng chủ đề