Câu 16 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(3x + 1 = 7x - 11\)

b. \(5 - 3x = 6x + 7\)

c. \(11 - 2x = x - 1\)

d. \(15 - 8x = 9 - 5x\)

Giải:

a. \(3x + 1 = 7x - 11\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 3x - 7x =  - 11 - 1  \cr  &  \Leftrightarrow  - 4x =  - 12 \Leftrightarrow x = 3 \cr} \)

b. \(5 - 3x = 6x + 7\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 5 - 7 = 6x + 3x  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2 = 9x \Leftrightarrow x =  - {2 \over 9} \cr} \)

c. \(11 - 2x = x - 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 11 + 1 = x + 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 12 = 3x \Leftrightarrow x = 4 \cr} \)

d. \(15 - 8x = 9 - 5x\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow  - 8x + 5x = 9 - 15  \cr  &  \Leftrightarrow  - 3x =  - 6 \Leftrightarrow x = 2 \cr} \)

 

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề