Câu 17 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số các cạnh là \({4 \over 9}\) và diện tích của nó là 144 .

Giải:

Gọi độ dài hai cạnh hình chữ nhật là a và b (0 < a < b).

Theo bài ra ta có: \({a \over b} = {4 \over 9}\)  và ab = 144

                            \({a \over b} = {4 \over 9} \Rightarrow a = {4 \over 9}b\)

Suy ra: \({4 \over 9}b.b = 144 \Rightarrow {b^2} = 144:{4 \over 9} = 144.{9 \over 4} = 324 = {18^2}\)

\( \Rightarrow b = 18\) (cm) \( \Rightarrow a = {4 \over 9}.18 = 8\) (cm)

Vậy hai kích thước là 8cm và 18 cm.

Các bài cùng chủ đề