Câu 17 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm:

a. \(2\left( {x + 1} \right) = 3 + 2x\)

b. \(2\left( {1 - 1,5x} \right) + 3x = 0\)

c. \(\left| x \right| =  - 1\)

Giải:

a. Ta có: \(2\left( {x + 1} \right) = 3 + 2x\)

\( \Leftrightarrow 2x + 2 = 3 + 2x \Leftrightarrow 0x = 1\)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b. Ta có: \(2\left( {1 - 1,5x} \right) + 3x = 0\)

\( \Leftrightarrow 2 - 3x + 3x = 0 \Leftrightarrow 2 + 0x = 0\)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c. Vì \(\left| x \right| \ge 0\) nên phương trình \(\left| x \right| =  - 1\) vô nghiệm.

Các bài cùng chủ đề