Câu 18 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra:

a. a + 5 > 10

b. a + 4 > 8

c. -5 > -a

d. 3a > 13

Giải:

a. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 5 > 5 + 5 \Rightarrow a + 5 > 10\)

b. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 4 > 5 + 4 \Rightarrow a + 4 > 9 \Rightarrow a + 4 > 8\)

c. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow  - a <  - 5 \Rightarrow  - 5 >  - a\)

d. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a.3 > 5.3 \Rightarrow 3a > 15 \Rightarrow 3a > 13\)

Các bài cùng chủ đề