Câu 18 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác AbC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì ? Vì sao ?

Giải:

Vì ∆ ABC vuông cân tại A nên \({\widehat C_1} = {45^0}\)

Vì ∆ BCD vuông cân tại B nên \({\widehat C_2} = {45^0}\)

\(\widehat {ACD} = {\widehat C_1} + {\widehat C_2} = {45^0} + {45^0} = {90^0}\)

⇒ AC ⊥ CD

    AC ⊥ AB (gt)

Suy ra: AB // CD. Vậy tứ giác ABDC là hình thang vuông.

Các bài cùng chủ đề