Câu 19 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(1,2 - \left( {x - 0,8} \right) =  - 2\left( {0,9 + x} \right)\)

b. \(2,3x - 2\left( {0,7 + 2x} \right) = 3,6 - 1,7x\)

c. \(3\left( {2,2 - 0,3x} \right) = 2,6 + \left( {0,1x - 4} \right)\)

d. \(3,6 - 0,5\left( {2x + 1} \right) = x - 0,25\left( {2 - 4x} \right)\)

Giải:

a. \(1,2 - \left( {x - 0,8} \right) =  - 2\left( {0,9 + x} \right)\)

\( \Leftrightarrow 1,2 - x + 0,8 =  - 1,8 - 2x\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow  - x + 2x =  - 1,8 - 2  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 3,8 \cr} \)

Phương trình có nghiệm x = -3,8

b. \(2,3x - 2\left( {0,7 + 2x} \right) = 3,6 - 1,7x\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 2,3x - 1,4 - 4x = 3,6 - 1,7x  \cr  &  \Leftrightarrow 2,3x - 4x + 1,7x = 3,6 + 1,4  \cr  &  \Leftrightarrow 0x = 5 \cr} \)

Phương trình vô nghiệm

c. \(3\left( {2,2 - 0,3x} \right) = 2,6 + \left( {0,1x - 4} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 6,6 - 0,9x = 2,6 + 0,1x - 4  \cr  &  \Leftrightarrow 6,6 - 2,6 + 4 = 0,1x + 0,9x  \cr  &  \Leftrightarrow x = 8 \cr} \)

Phương trình có nghiệm x = 8.

d. \(3,6 - 0,5\left( {2x + 1} \right) = x - 0,25\left( {2 - 4x} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 3,6 - x - 0,5 = x - 0,5 + x  \cr  &  \Leftrightarrow 3,6 - 0,5 + 0,5 = x + x + x  \cr  &  \Leftrightarrow 3,6 = 3x \Leftrightarrow x = 1,2 \cr} \)

Phương trình có nghiệm x = 1,2

Các bài cùng chủ đề