Câu 2 trang 132 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Xem hình 98.

 

 Hãy

a. Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR

b. Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ.

c. Gọi tên mặt phẳng cùng chứa các đường thẳng PQ và MV

Giải:

a. Các mặt phẳng chứa đường thẳng PR là mp(PQRS) và mp(PRVT)

b. Mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ là mp (PRVT)

c. Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng PQ là mp(PQRS) và mp (PQUT)

Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng MV là mp (MVTU) và mp (MVRS).

Các bài cùng chủ đề