Câu 2 trang 50 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai ?

a. Tổng của – 3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng – 2

b. Hiệu của 7 và – 15 nhỏ hơn 20

c. Tích của – 4 và 5 không lớn hơn – 18

d. Thương của 8 và – 3 lớn hơn thương của 7 và – 2

Giải:

a. – 3 + 1 ≤ -2 : Đúng

b. \(7 - \left( { - 15} \right) < 20\) : Sai

c. \(\left( { - 4} \right).5 \le  - 18\): Đúng

d. \(8:\left( { - 3} \right) > 7:\left( { - 2} \right)\): Đúng

Các bài cùng chủ đề