Câu 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD.

a. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’

b. Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn thẳng M’N’ = 707cm, hỏi hai đoạn thẳng AB , A’B’ có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M’N’ hay không ?

Giải:

a. Chọn đoạn thẳng CD làm đơn vị

Suy ra đoạn thẳng AB = 5 (đơn vị), đoạn thẳng A’B’ = 7 (đơn vị).

Vậy: \({{AB} \over {A'B'}} = {5 \over 7}\)

b. Ta có:

\({{MN} \over {M'N'}} = {{505} \over {707}} = {{101.5} \over {101.7}} = {5 \over 7}\)

Vì \({{AB} \over {A'B'}} = {{MN} \over {M'N'}}\) nên AB và A’B’ tỉ lệ với MN và M’N’.

Các bài cùng chủ đề