Câu 27 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tam giác ABC có đáy BC cố định và dài 4cm. Đỉnh A di chuyển trên đường thẳng d (d ⊥ BC). Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống đường thẳng BC.

a. Điền vào ô trống trong bảng sau:

Độ dài AH (cm)

1

2

3

4

5

10

15

20

\({S_{ABC}}\)\(\left( {c{m^2}} \right)\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Vẽ đồ thị biểu diễn số đo \({S_{ABC}}\) theo độ dài AH

c. Diện tích tam giác ABC có tỉ lệ thuận với chiều cao AH không ?

Giải:                                                                   

a. Điền vào chỗ trống

Độ dài AH (cm)

1

2

3

4

5

10

15

20

\({S_{ABC}}\) \(\left( {c{m^2}} \right)\)

2

4

6

8

10

20

30

40

 

b. \({S_{ABC}}\)là hàm số của chiều cao AH.

Gọi y là diện tích của ∆ ABC \(\left( {c{m^2}} \right)\) và độ dài x là độ dài AH (cm) thì y = 2x

Ta có đồ thị như hình bên.

c. Diện tích của tam giác tỉ lệ thuận với chiều cao.

Các bài cùng chủ đề