Câu 27 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng  \({50^0}\)

Giải:  

Giả sử hình thang cân ABCD có AB // CD và  \(\widehat D = {50^0}\)

Vì \(\widehat C = \widehat D\) (tính chất hình thang cân)

\( \Rightarrow \widehat C = {50^0}\)

\(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

\( \Rightarrow \widehat A = {180^0} - \widehat D = {180^0} - {50^0} = {130^0}\)

\(\widehat B = \widehat A\) (tính chất hình thang cân) \(\Rightarrow \widehat B = {130^0}\)     

Các bài cùng chủ đề