Câu 3.1 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình

A. \({x^2} - 1 \ge 8\)

B. \({x^2} - 1 > 8\)

C. \({x^2} - 1 < 8\)

D. \({x^2} - 1 \le 6\)

Giải:

Chọn A

 

Các bài cùng chủ đề