Câu 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho ba biểu thức \(5x - 3\), \({x^2} - 3x + 12\) và \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

a. Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho.

b. Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi x nhận tất cả các giá trị thuộc tập hợp M = {x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5 }, điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a. có những nghiệm nào trong tập hợp M:

x

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

5x – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\({x^2} - 3x + 12\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải:

a. (1): \(5x - 3 = {x^2} - 3x + 12\)

b. (2): \({x^2} - 3x + 12 = \left( {x + 1} \right)\left( {x -0 3} \right)\)

c. (3): \(5x - 3 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\

b. Ta có: x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5 suy ra:

\(x \in \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\)

 

x

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

5x – 3

- 28

- 23

- 18

- 13

- 8

- 3

2

7

12

17

22

\({x^2} - 3x + 12\)

52

40

30

22

16

12

10

10

12

16

22

\(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

32

21

12

5

0

- 3

- 4

- 3

0

5

12

Phương trình (1) có nghiệm là x = 3 và x = 5

Phương trình (2) không có nghiệm

Phương trình (3) có nghiệm là x = 0

Các bài cùng chủ đề