Câu 3 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

Giải:

 

a. Xem hình 1

Trong ∆ ABC, ta có: MN // BC

Suy ra: \({{AM} \over {MB}} = {{AN} \over {NC}}\) (định lí Ta –lét)

Hay \({{17} \over {10}} = {x \over 9}\)

Vậy \(x = {{17.9} \over {10}} = 15,3\) (cm)

 

b. Xem hình 2

 Trong ∆ PQR, ta có: EF // QR

Suy ra: \({{EP} \over {PQ}} = {{PF} \over {PR}}\)

Hay \({{16} \over x} = {{20} \over {PR}}\)

Mà \(PR = PF + FR = 20 + 15 = 35\)

Vậy \(x = {{16.35} \over {20}} = 28\) (cm)

Các bài cùng chủ đề