Câu 31 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 2x < 3x\) hay không:

a. x = 2

b. x = 1

c. x = -3

d. x = 4

Giải:

Nghiệm của phương trình: x = 2; x= 1 . 

Các bài cùng chủ đề