Câu 32 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính x, biết đa giác ở hình 188 có diện tích là 3375 m2.

Giải:                                                                

Hình đa giác đã cho gồm một hình thang và một hình tam giác.

Diện tích phần hình thang là S1, tam giác là S2

\({S_1} = {{50 + 70} \over 2}.30 = 1800\) (\({m^2}\))

\({S_2} = S - {S_1} = 3375 - 1800 = 1575\) (\({m^2}\))

Chiều cao h của tam giác là:

\(H = {{2{S_2}} \over {70}} = {{2.1575} \over {70}} = 45\) (m)

Độ dài x = 45 + 30 = 75 (m)

Các bài cùng chủ đề