Câu 32 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức:

a. \({{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{2x + 1954} \over {x + 1}} + {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{21 - x} \over {x + 1}}\)

b. \({{19x + 8} \over {x - 7}}.{{5x - 9} \over {x + 1945}} - {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{4x - 2} \over {x + 1945}}\)

Giải:

a. \({{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{2x + 1954} \over {x + 1}} + {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{21 - x} \over {x + 1}}\)\( = {{{x^3}} \over {x + 1975}}.\left( {{{2x + 1954} \over {x + 1}} + {{21 - x} \over {x + 1}}} \right)\)

\( = {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{x + 1975} \over {x + 1}} = {{{x^3}\left( {x + 1975} \right)} \over {\left( {x + 1975} \right)\left( {x + 1} \right)}} = {{{x^3}} \over {x + 1}}\)

b. \({{19x + 8} \over {x - 7}}.{{5x - 9} \over {x + 1945}} - {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{4x - 2} \over {x + 1945}}\)\( = {{19x + 8} \over {x - 7}}.\left( {{{5x - 9} \over {x + 1945}} - {{4x - 2} \over {x + 1945}}} \right)\)

\(\eqalign{  &  = {{19x + 8} \over {x - 7}}.\left( {{{5x - 9} \over {x + 1945}} + {{2 - 4x} \over {x + 1945}}} \right) = {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{x - 7} \over {x + 1945}} = {{\left( {19x + 8} \right)\left( {x - 7} \right)} \over {\left( {x - 7} \right)\left( {x + 1945} \right)}}  \cr  &  = {{19x + 8} \over {x + 1945}} \cr} \)

Các bài cùng chủ đề