Câu 32 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số:

a. x > 5

b. x < -3

c. x ≥ 4

d. x ≤ -6

Giải: 

Các bài cùng chủ đề