Câu 33 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình:

a. \(\left| x \right| < 3\)

b. \(\left| x \right|\)> 8

c. \(\left| x \right|\)≤ 4

d. \(\left| x \right|\)≥ 7

Giải:

a. Ta có:

\(\left| x \right| < 3 \Leftrightarrow  - 3 < x < 3\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-2; -1; 0; 1; 2

b. Ta có:

\(\left| x \right| > 8 \Leftrightarrow x > 8\) hoặc \(x <  - 8\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; 9; 10

  c. Ta có:

\(\left| x \right| \le 4 \Leftrightarrow  - 4 \le x \le 4\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

d. Ta có:

\(\left| x \right| \ge 7 \Leftrightarrow x \ge 7\) hoặc \(x \le  - 7\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; -8; -7; 7; 8; 9; 10

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề