Câu 34 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau:

a. \( - 4x + 5 > 10\)

b. \(2x + 100 < 90\)

Giải:

a. Ta có:

 và  là nghiệm của bất phương trình vì:

\(\eqalign{  &  - 4.\left( { - 4} \right) + 5 = 16 + 5 = 21 > 10  \cr  &  - 4.\left( { - 3} \right) + 5 = 12 + 5 = 17 > 10 \cr} \)

b. Ta có:

\(x =  - 7\) và \(x =  - 8\) là nghiệm của bất phương trình vì:

\(\eqalign{  & 2.\left( { - 7} \right) + 100 =  - 14 + 100 = 86 < 90  \cr  & 2.\left( { - 8} \right) + 100 =  - 16 + 100 = 84 < 90 \cr} \)

Các bài cùng chủ đề