Câu 35 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau:

a. Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7

b. Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn -12

Giải:

a. \(x + 5 > 7\)

Ta có x = 3 là nghiệm của bất phương trình vì 3 + 5 = 8 > 7

b. 9 – x < -12

Ta có x = 22 là nghiệm của bất phương trình vì 9 – 22 = -13< -12

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề