Câu 36 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài là 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với đáy một góc có số đo bằng 30°

Giải:                                                         

Xét hình thang ABCD có đáy AB = 7cm và CD = 9cm, cạnh bên BC = 8cm, \(\widehat C = 30^\circ \)

Kẻ BE ⊥ CD. Tam giác vuông CBE có \(\widehat E = 90^\circ \)

\(\widehat C = 30^\circ  \Rightarrow \widehat {CBE} = 60^\circ \)nên nó là một nửa tam giác đều có cạnh là CB.

\( \Rightarrow BE = {1 \over 2}CB = 4\) (cm)

\({S_{ABCD}} = {{AB + CD} \over 2}.BE = {{7 + 9} \over 2}.4 = 32(c{m^2})\)

Các bài cùng chủ đề