Câu 36 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau:

a. Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12

b. Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10

Giải:

a. 2x + 3 > 12

Ta có: x = 6 và x = 7 là nghiệm của bất phương trình vì:

\(2.6 + 3 = 15 > 12\) và \(2.7 + 3 = 17 > 12\)

b. 5 – 3x < 10

Ta có: x = 1 và x = 2 là nghiệm của bất phương trình vì:

\(5 - 3.1 = 2 < 10\) và \(5 - 3.2 =  - 1 < 10\)

Các bài cùng chủ đề