Câu 37 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình:

a. \(\left| {x - 2} \right| \le 3\)

b. \(\left| {x - 3} \right| > 5\)

Giải:

a. Ta có:

\(\left| {x - 2} \right| \le 3 \Leftrightarrow  - 3 \le x - 2 \le 3 \Leftrightarrow  - 1 \le x \le 5\)

Các số trong tập A là nghiệm của bất phương trình là

-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

b. Ta có:

\(\left| {x - 3} \right| > 5 \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x - 3 > 5}  \cr   {x - 3 <  - 5}  \cr  }  \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x > 8}  \cr   {x <  - 2}  \cr  } } \right.} \right.\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

10; 9; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10

Các bài cùng chủ đề