Câu 38 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình:

a. 5 > x

b. -4 < x

Giải:

a. Các số 3; 2; 1 là nghiệm của bất phương trình.

b. Các số -3; -2; -1 là nghiệm của bất phương trình

Các bài cùng chủ đề