Câu 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho m < n, hãy so sánh:

a. m + 2 và n + 2

b. m – 5 và n – 5

Giải:

a. Ta có:

m < n ⇒ m + 2 < n + 2

b. Ta có:

m < n ⇒ m – 5 < n – 5

 

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề