Câu 40 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:

a. x – 2 > 4

b. x + 5 < 7

c. x – 4 < -8

d. x + 3 > -6

Giải:

a. Ta có:

\(x - 2 > 4 \Leftrightarrow x > 4 + 2 \Leftrightarrow x > 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 6} \right\}\)

b. Ta có:

\(x + 5 < 7 \Leftrightarrow x < 7 - 5 \Leftrightarrow x < 2\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:  

c. Ta có:

\(x - 4 <  - 8 \Leftrightarrow x <  - 8 + 4 \Leftrightarrow x <  - 4\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x <  - 4} \right\}\)

d. Ta có:

\(x + 3 >  - 6 \Leftrightarrow x >  - 6 - 3 \Leftrightarrow x >  - 9\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x >  - 9} \right\}\)

Các bài cùng chủ đề