Câu 41 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:

a. \(3x < 2x + 5\)

b. \(2x + 1 < x + 4\)

c. \( - 2x >  - 3x + 3\)

d. \( - 4x - 2 >  - 5x + 6\)

Giải:

a. Ta có:

\(3x < 2x + 5 \Leftrightarrow 3x - 2x < 5 \Leftrightarrow x < 5\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 5} \right\}\)

b. Ta có:

\(2x + 1 < x + 4 \Leftrightarrow 2x - x < 4 - 1 \Leftrightarrow x < 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 3} \right\}\)

c. Ta có:

\( - 2x >  - 3x + 3 \Leftrightarrow  - 2x + 3x > 3 \Leftrightarrow x > 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $\left\{ {x|x > 3} \right\}\)

d. Ta có:

\( - 4x - 2 >  - 5x + 6 \Leftrightarrow  - 4x + 5x > 6 + 2 \Leftrightarrow x > 8\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 8} \right\}\)

 

Các bài cùng chủ đề