Câu 42 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau:

a. \({1 \over 2}x > 3\)

b. \( - {1 \over 3}x <  - 2\)

c. \({2 \over 3}x >  - 4\)

d. \( - {3 \over 5}x > 6\)

Giải:

a. Ta có:

\({1 \over 2}x > 3 \Leftrightarrow {1 \over 2}x.2 > 3.2 \Leftrightarrow x > 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 6} \right\}\)

b. Ta có:

\( - {1 \over 3}x <  - 2 \Leftrightarrow  - {1 \over 3}x.\left( { - 3} \right) > \left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right) \Leftrightarrow x > 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 6} \right\}\)

c. Ta có:

\({2 \over 3}x >  - 4 \Leftrightarrow {2 \over 3}.x.{3 \over 2} >  - 4.{3 \over 2} \Leftrightarrow x >  - 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x >  - 6} \right\}\)

d. Ta có:

\( - {3 \over 5}x > 6 \Leftrightarrow  - {3 \over 5}.x.\left( { - {5 \over 3}} \right) < 5.\left( { - {5 \over 3}} \right) \Leftrightarrow x <  - 10\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x <  - 10} \right\}\)

Các bài cùng chủ đề