Câu 43 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo bằng 30°

Giải:                                                                           

Giả sử hình thoi ABCD có AB = 6,2cm; \(\widehat A = 30^\circ \)

Từ B kẻ BH ⊥ AD (H ∈ AD)

Tam giác vuông AHB là một nửa tam giác đều cạnh AB

\(\eqalign{  &  \Rightarrow BH = {1 \over 2}AB = 3,1(cm)  \cr  & {S_{ABCD}} = BH.AD = 3,1.6,2 = 19,22(c{m^2}) \cr} \)

Các bài cùng chủ đề