Câu 43 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau:

a. \(3x < 18\)

b. \( - 2x >  - 6\)

c. \(0,2x > 8\)

d. \( - 0,3x < 12\)

Giải:

a. Ta có:

\(3x < 18 \Leftrightarrow 3x.{1 \over 3} < 18.{1 \over 3} \Leftrightarrow x < 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 6} \right\}\)

b. Ta có:

\( - 2x >  - 6 \Leftrightarrow  - 2x.\left( { - {1 \over 2}} \right) <  - 6.\left( { - {1 \over 2}} \right) \Leftrightarrow x < 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 3} \right\}\)

c. Ta có:

\(0,2x > 8 \Leftrightarrow 0,2.x.5 > 8.5 \Leftrightarrow x > 40\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 40} \right\}\)

d. Ta có:

\( - 0,3x < 12 \Leftrightarrow  - {3 \over {10}}.x.\left( { - {{10} \over 3}} \right) > 12.\left( { - {{10} \over 3}} \right) \Leftrightarrow x >  - 40\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x >  - 40} \right\}\)

Các bài cùng chủ đề